► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 02/05 ~ 09/05

4/26/2024 9:00 PM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: 15:00, ngày 02/05/2024.

- Kết thúc 14:59, ngày 09/05/2024.

(Một số vật phẩm đặc biệt sẽ kết thúc mở bán ngày 06/05/2024).

** Lưu ý:
- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.           

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 540.000 0 All
8 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí
(Vũ khí +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
9 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ
(Phòng cụ +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
10 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức
(Trang sức +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
11 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Gói Chí Tôn Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
12 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Gói Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù
(7 Ngày).
64.444 58.000 1 All
13 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Vé Luyện Tập
(7 Ngày)
1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong
(7 ngày).
170.000 153.000 1 All
14 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Kim Cang Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù
(7 ngày).
210.000 189.000 1 All
15 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Thần Khí Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù
(7 ngày).
112.000 100.000 1 All
16 02/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Nộ Phù
(7 Ngày)
1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù
(7 ngày).
140.000 126.000 1 All
Mục Giới Hạn
STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
250.000 125.000 5 11~16
2 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
1.250.000 500.000 5 11~16
3 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
250.000 100.000 5 17
4 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên
1 trang bị B~SR.
1.250.000 375.000 5 17
5 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
Ngọc B~SR (ATK).
Ngọc B~SR (DEF).
Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 300.000 0 11~16
6 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
Ngọc B~SR (ATK).
Ngọc B~SR (DEF).
Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 540.000 0 11~16
7 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
Ngọc B~SR (ATK).
Ngọc B~SR (DEF).
Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 240.000 0 17
8 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
Ngọc B~SR (ATK).
Ngọc B~SR (DEF).
Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 360.000 0 17
9 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 90.000 0 17
10 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 135.000 0 17
11 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Xí Nga 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Xí Nga.
400.000 220.000 20 All
12 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Minh Thử 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Minh Thử.
400.000 220.000 20 All
13 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Hùng Miêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Hùng Miêu.
400.000 220.000 20 All
14 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Lam Lang 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Lam Lang.
400.000 220.000 20 All
15 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Vân Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Vân Báo.
400.000 220.000 20 All
16 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Hắc Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Hắc Báo.
400.000 220.000 20 All
17 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Thần Điêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Thần Điêu.
650.000 325.000 20 All
18 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Thương Ưng 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Thương Ưng.
650.000 325.000 20 All
19 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Miêu Ưng 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Miêu Ưng.
650.000 325.000 20 All
20 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Tuyết Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Tuyết Báo.
650.000 325.000 20 All
21 02/05/2024
(15:00:00)
06/05/2024
(14:59:59)
Linh Thể Bá Thiên Hổ 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp
Bá Thiên Hổ.
650.000 325.000 20 All
22 06/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Thời Trang Phù 5 Dùng để cường hóa thời trang
(Thời trang +20 không thể dùng).
600.000 360.000 10 All
23 06/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Hồng Huyết JOY
1 Thời trang Hồng Huyết JOY S.
Xuyên DEF 5%
Hấp Huyết 5%
1.400.000 770.000 5 16, 17
24 06/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Thần Anubis S
1 Thời trang Thần Anubis S.
Thêm S.Thương 10%
Phản Đòn 6%
Phòng Thủ Chí Mạng 10%
1.400.000 770.000 5 16, 17
25 06/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Võ Sư Lý Tiểu Long S
1 Thời trang Võ Sư Lý Tiểu Long S.
S.Thương ATK Tối Thiểu 9%
S.Thương ATK Tối Đa 9%
DEF 9%
Tỉ Lệ Chí Mạng 9%
1.400.000 770.000 5 16, 17
26 06/05/2024
(15:00:00)
09/05/2024
(14:59:59)
Thời trang
Áo Choàng Nhiếp Phong S
1 Thời trang Áo Choàng Nhiếp Phong S
S.Thương ATK Tối Thiểu 10%
S.Thương ATK Tối Đa 10%
Tốc Độ Đánh 10%
Tốc Độ Đánh V.Công 35%
Tốc Độ Chạy 1
1.600.000 960.000 5 16, 17

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.