► Tính Năng Khác

Trang Bị UR

1/11/2023 3:10 PM

 

           

 Tổng Quan

 - Nâng bậc trang bị từ SR lên UR.

- Rất cần thiết để tham gia các content PVP,PVE

- Nâng cấp trang bị bằng cách thu thập những nguyên liệu và thỏa điều kiện được đưa ra.

 

- Nguyên liệu để sử dụng cho tăng bậc UR:

+ Tập hồn thạch, tập hồn ti, tập hồn tinh...

+ Vũ khí SR tăng cường +5 và thăng cấp 40.

- Có thể tìm nguyên liệu tại cửa hàng và các sự kiện tại trang chủ và fanpage.

 

 Giao Diện

- Bấm vào trang bị nâng cấp để mở giao diện.

- Khi mở lên sẽ có giao diện như sau :