► Sự Kiện

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN - WEBSHOP 20/06 ~ 27/06

6/19/2024 5:41 PM

Cập nhật mới Webshop Hiệp Khách Mobile, tham gia ngay để có cơ hội sở hữu rất nhiều vật phẩm ưu đãi.

 Thời gian

- Bắt đầu: 16:30, ngày 20/06/2024.

- Kết thúc 14:59, ngày 27/06/2024.

** Lưu ý:
- Các server mới sẽ có ưu đãi về giá so với các server cũ với một số vật phẩm.   

- Giftcode quay thưởng có thời hạn sử dụng +- 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

 Nội dung

- Mua nhanh tại: https://hkm.dzogame.vn/web-shop

STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp vũ khí. 60.000 60.000 20 All
2 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 60.000 60.000 20 All
3 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc C 20 Dùng để thăng cấp trang sức. 60.000 60.000 20 All
4 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Khí Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp vũ khí. 150.000 150.000 10 All
5 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Ngự Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp phòng cụ. 150.000 150.000 10 All
6 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Sức Ngọc B 10 Dùng để thăng cấp trang sức. 150.000 150.000 10 All
7 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Hộ Linh Phù 10 Bảo vệ trang bị không rớt cấp khi cường hóa
(Trang bị +20 không thể dùng).
600.000 540.000 0 All
8 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Vũ Khí Phù 10 Dùng để cường hóa vũ khí
(Vũ khí +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
9 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Phòng Ngự Phù 10 Dùng để cường hóa phòng cụ
(Phòng cụ +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
10 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Sức Phẩm Phù 10 Dùng để cường hóa trang sức
(Trang sức +20 không thể dùng).
210.000 189.000 0 All
11 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Gói Chí Tôn Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Chí Tôn Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All
12 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Gói Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nhiệt Huyết Phù (7 Ngày). 64.444 58.000 1 All
13 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Vé Luyện Tập (7 Ngày) 1 Tham gia [Khu Luyện Tập] trong 7 ngày. 170.000 153.000 1 All
14 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Kim Cang Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Kim Cang Phù (7 ngày). 210.000 189.000 1 All
15 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Thần Khí Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Thần Khí Phù (7 ngày). 112.000 100.000 1 All
16 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Nộ Phù (7 Ngày) 1 Khi mở sẽ nhận được Nộ Phù (7 ngày). 140.000 126.000 1 All
Mục Giới Hạn
STT Bắt đầu Kết thúc Tên vật phẩm Số lượng Mô tả Giá gốc Giá đã giảm Giới hạn Server
1 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 125.000 5 1~16
2 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 500.000 5 1~16
3 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 250.000 100.000 5 17, 18
4 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Hỏa Thiên 50 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trang bị B~SR. 1.250.000 375.000 5 17, 18
5 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 300.000 0 1~16
6 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 540.000 0 1~16
7 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 10 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
600.000 240.000 0 17, 18
8 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Bảo Hạp Ngọc B~SR 20 Khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên:
- Ngọc B~SR (ATK).
- Ngọc B~SR (DEF).
- Ngọc B~SR (ATK/DEF).
1.200.000 360.000 0 17, 18
9 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn (Tiểu) 10 Tăng 10% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 300.000 90.000 0 18
10 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Thánh Tâm Đơn (Trung) 10 Tăng 15% EXP nhận được từ quái (6 giờ). 450.000 135.000 0 18
11 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Xí Nga 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Xí Nga. 400.000 220.000 20 All
12 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Minh Thử 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Minh Thử. 400.000 220.000 20 All
13 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Hùng Miêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hùng Miêu. 400.000 220.000 20 All
14 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Lam Lang 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Lam Lang. 400.000 220.000 20 All
15 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Vân Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Vân Báo. 400.000 220.000 20 All
16 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Hắc Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Hắc Báo. 400.000 220.000 20 All
17 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Thần Điêu 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Thần Điêu. 650.000 325.000 20 All
18 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Thương Ưng 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Thương Ưng. 650.000 325.000 20 All
19 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Miêu Ưng 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Miêu Ưng. 650.000 325.000 20 All
20 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Tuyết Báo 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Tuyết Báo. 650.000 325.000 20 All
21 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Linh Thể Bá Thiên Hổ 10 Thu thập đủ Linh Thể để triệu hồi/nâng cấp Bá Thiên Hổ. 650.000 325.000 20 All
22 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Thời trang Xí Nga Hóa Phục 1 Hiệu ứng thời trang Xí Nga Hóa Phục:
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Phòng Thủ Chí Mạng 12%
- Tăng S.Thương (PVP) 20%
- Tỷ lệ kháng phòng thủ 10%
1.200.000 960.000 5 All
23 20/06/2024
(15:00:00)
27/06/2024
(14:59:59)
Thời trang Trưởng Lão Võ Sĩ 1 Hiệu ứng thời trang Trưởng Lão Võ Sĩ:
- S.Thương ATK Tối Thiểu 15%
- S.Thương ATK Tối Đa 15%
- Chính Xác 15%
- Xuyên DEF 10%
- Hấp Huyết 10%
1.200.000 960.000 5 All

Nếu Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ qua tin nhắn Fanpage Hiệp Khách Mobile - Dzogame để được giải đáp nhanh nhất.

Hiệp Khách Mobile,
Kính bút.